Category Archive: การจัดการประชุมและเสวนา

เสวนาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ในงาน “OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 9.00 – 14.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 การประชุมดังกล่าว ผศ.อัจฉราพรรณ คอวนิช ประธานโครงการ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กล่าวถึงการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการแนะนำคณะกรรมการ อาจารย์ผู้สอนในโครงการ การตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและการเลือกรายวิชาสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

การประชุมวิชาการ เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556  สถานที่  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ในการประชุมในครั้งนี้มีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าฟังจำนวนมาก

การประชุมกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2553

boardgifted5-11-53-01

การประชุมกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.45 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ดูภาพเพิ่มเติม

การประชุมนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6

gifted-18-6-53-07

การประชุมนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ เพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานของโครงการในปีการศึกษา 2553 ชมภาพเพิ่มเติม

Older posts «