Category: การจัดการประชุม / เสวนา

การจัดอบรมเรื่อง”การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ”

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

Continue reading

การอบรมเรื่อง “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมกับงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะ จัดอบรมเรื่อง “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่เนการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง” ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Continue reading

การอบรมหัวข้อเรื่อง “The workshop for Global Issue Problem Solving & Community Problem Solving Evaluators” สำหรับอาจารย์ผู้สอน Future Problem Solving

การอบรมหัวข้อเรื่อง “The workshop for Global Issue Problem Solving & Community Problem Solving Evaluators” สำหรับอาจารย์ผู้สอน Future Problem Solving เมื่อวันเสาร์ที่ 19 และ     วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคาร 6

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเขียนบทความวิชาการจากประสบการณ์เรื่องในห้องเรียน สำหรับอาจารย์ผู้สอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเขียนบทความวิชาการจากประสบการณ์เรื่องในห้องเรียน สำหรับอาจารย์ผู้สอน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคาร 6

Continue reading

อาจารย์โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมเสวนากับคุรุสภา

อาจารย์โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมเสวนากับคุรุสภา แนวทางการเสวนา เรื่อง : “เป็นครูด้วยหัวใจ…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” งานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย ๒๐๑๘(Worlddidac Asia 2018) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 : เวลา 09.00–11.00 น. ณ ห้องประชุม 1

Continue reading

เสวนาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ในงาน “OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 9.00 – 14.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Continue reading

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 การประชุมดังกล่าว ผศ.อัจฉราพรรณ คอวนิช ประธานโครงการ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กล่าวถึงการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการแนะนำคณะกรรมการ อาจารย์ผู้สอนในโครงการ การตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและการเลือกรายวิชาสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Continue reading

การประชุมวิชาการ เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556  สถานที่  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ในการประชุมในครั้งนี้มีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าฟังจำนวนมาก

Continue reading

การประชุมกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2553

การประชุมกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.45 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ดูภาพเพิ่มเติม

การประชุมนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6

การประชุมนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ เพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานของโครงการในปีการศึกษา 2553 ชมภาพเพิ่มเติม