Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2555

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2555

กรรมการอำนวยการ

นางสาวศศิธร    จ่างภากร                  ที่ปรึกษา

นางสาวดารณี    อุทัยรัตนกิจ                ที่ปรึกษา

นางเสารรัตน์     ภัทรฐิตินันท์               ที่ปรึกษา

นางปรียา         บุญญศิริ                    ประธาน

นายสมศักดิ์      เตชะโกสิต                 กรรมการ

นางเพ็ญศรี       แสวงเจริญ                 กรรมการ

นางอิษยา        นาคนาวา                  กรรมการ

นางมณฑา        นิระทัย                     กรรมการ

นายสุรเดช        ศรีทา                      กรรมการ

นางเนรมิตร      จันทร์เจียวใช้               กรรมการ

นางวราภรณ์     มีหนัก                      กรรมการ

นางภาวนา       ภูมิศรีสอาด                กรรมการ

นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว                    กรรมการ

นางสุนทรา       อมราพิทักษ์                กรรมการ

นางสาวสมร      พึ่งฉิ่ง                       กรรมการ

นางสาวอินทิรา  ตรีเดชี                      กรรมการ

นางสาวณัฐณิชา  รื่นบุญ                     กรรมการและเลขานุการ

นายคมกริช       แม่นยำ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

กรรมการดำเนินงาน

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

นางเนรมิตร      จันทร์เจียวใช้     ประธาน

นางสาวจิตติมา   ทิศาภาค          กรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์   ฉายา             กรรมการ

นางสาวโสมจิรา พรหมบัวดี        กรรมการ

นางสาวนิชยา    กมลพัฒนะ       กรรมการ

 

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

นางวราภรณ์     มีหนัก            ประธาน

นายธัชทฤต      เทียมธรรม        กรรมการ

นางสาวเกณิกา  กรกัญญพัชร      กรรมการ

นางสาวอภิษฎา  ลัมสุต             กรรมการ

 

วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

นางมณฑา        นิระทัย          ประธาน

นายธนาธิป       เพริศพรายวงศ์   กรรมการ

นางสาวกฤษดา สงวนสิน          กรรมการ

 

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

นายสุรเดช       ศรีทา             ประธาน

นางเสารรัตน์     ภัทรฐิตินันท์      กรรมการ

นางสาวสุมาลี    กาญจนชาตรี     กรรมการ

นายสมศักดิ์      เตชะโกสิต        กรรมการ

 

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

นางสาวพจมาลย์ ขันแก้ว           ประธาน

นางสาวอัจฉราพรรณ คอวนิช      กรรมการ

นางสาวสมพิช    เมธีพงษ์           กรรมการ

 

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

นางสุนทรา       อมราพิทักษ์      ประธาน

นางดุสิตา         ศิริศักดิ์พาณิชย์   กรรมการ

นางสาวปิยวรรณ รัตนวารินชัย      กรรมการ

 

ทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา

นางสาวสมร      พึ่งฉิ่ง             ประธาน

นายฐากูร         เหมยะรัตน์       กรรมการ

 

คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

นางสาวอินทิรา ตรีเดชี            ประธาน

นางสาวฐิภาพรรณ บุญมี            กรรมการ


ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

นางภาวนา       ภูมิศรีสอาด       ประธาน

นายรวิศุทธ์       วาดี               กรรมการ

นายแก้ว          กาแก้ว            กรรมการ