Return to ภาพกิจกรรม

Community Problem Solving

ปีการศึกษา 2563

รวมภาพกิจกรรม Community Problem Solving โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 การมอบโลรางวัลการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS)  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving

ปีการศึกษา 2565

รวมภาพกิจกรรม Community Problem Solving โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563   นักเรียน CmPS มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล ผลงานนักเรียน CmPS การจัดทำโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนดูแลสุขภาพ นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม CmPS ระดับนานาชาติ นักเรียน CmPS เข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช.

ปีการศึกษา2562

รวมภาพกิจกรรม Community Problem Solving โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา2561