Return to นักเรียนในโครงการ

จำนวนนักเรียนย้อนหลัง

จำนวนนักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

 

จำนวนนักเรียน2565

จำนวนนักเรียนภาคต้นจำนวนนักเรียนภาคปลาย

จำนวนนักเรียน2563

 

จำนวนนักเรียน2562

จำนวนนักเรียน2561

จำนวนนักเรียน2560

จำนวนนักเรียน2559

จำนวนนักเรียนของโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวนนักเรียนของโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน และชั้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน ชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โครงงาน รวม ม.ปลาย (คน) ประถมศึกษาปีที่ 4 30 26 12 68 ประถมศึกษาปีที่ 5 26 17 15 58 ประถมศึกษาปีที่ 6 22 21 15 58 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 10 14 42 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 10 12 28 มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 6 – 8 มัธยมศึกษาปีที่ 4 …

จำนวนนักเรียน2558

จำนวนนักเรียนของโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน และชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน ชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โครงงาน รวม ม.ปลาย (คน) ประถมศึกษาปีที่ 4 29 20 15 64 ประถมศึกษาปีที่ 5 27 28 23 78 ประถมศึกษาปีที่ 6 21 13 13 47 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 12 15 36 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 12 7 27 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 1 6 8 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 8 …