Category: การทดสอบ IQ Test

การทดสอบ IQ Test สำหรับนักเรียนชั้น ป.4

การทดสอบ IQ Test สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A , B , C ชมภาพเพิ่มเติม