Return to ตารางกิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมภาคต้น 2559

 

กิจกรรมโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    (รหัสกิจกรรม 57-62)

 

กิจกรรม 57 โครงการเติมเต็มศักยภาพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

คุณสมบัติ-เงื่อนไข  –  รับเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ

– แต่งกายชุดสุภาพ

 

รหัสกิจกรรม

วัน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่

 

57-01

(คณิตศาสตร์)

อังคาร และ พุธ

เริ่มอังคารที่ 7 มิ.ย. 59

 

 

วันพุธที่ 8 มิ.ย. 59

 

 

และค่าย 1 วัน

(วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 59)

 

16.15-17.15 น.

 

16.00-18.00 น.

 

(8.00 – 16.30 น.)

 

36

ห้องเรียน ป.2/6อาคาร  7 ชั้น 3

 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

อาคาร  7 ชั้น 1

 

อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

57-02

(วิทยาศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

 

09.00-12.00 น.

 

36

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคาร  7  ชั้น 1

57-03

(ภาษาอังกฤษ)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

09.00-12.00 น.

 

36

ห้องโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอาคาร 3 ชั้น 4

 

 

กิจกรรม 58 โครงการเติมเต็มศักยภาพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

คุณสมบัติ-เงื่อนไข  –  รับเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ

                      – แต่งกายชุดสุภาพ

 

รหัสกิจกรรม

วัน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่

 

58-01

(คณิตศาสตร์)

จันทร์ และ อังคาร

เริ่มจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 59

 

 

วันอังคารที่ 7 มิ.ย. 59

 

 

 

และค่าย 1 วัน

(วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 59)

 

16.15-17.15 น.

16.00-18.00 น.

(8.00 – 16.30 น.)

 

36

ห้องเรียน ป.2/6อาคาร  7 ชั้น 3

 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

อาคาร  7 ชั้น 1

 

 

อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

58-02

(วิทยาศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

 

09.00-12.00 น.

 

36

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2อาคาร 3 ชั้น 4

58-03

(ภาษาอังกฤษ)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

09.00-12.00 น.

 

36

ห้องภาษาอังกฤษ 1อาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า

 

 

กิจกรรม 59 โครงการเติมเต็มศักยภาพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

คุณสมบัติ-เงื่อนไข  –  รับเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ

– แต่งกายชุดสุภาพ

 

รหัสกิจกรรม

วัน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่

 

59-01

(คณิตศาสตร์)

จันทร์ และ พุธ

เริ่มจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 59

 

 

 

วันพุธที่ 8 มิ.ย. 59

 

 

และค่าย 1 วัน

(วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 59)

16.00-18.00 น.

16.15-17.15 น.

(8.00 – 16.30 น.)

 

36

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคาร  7 ชั้น 1

 

 

ห้องเรียน ป.2/6

อาคาร  7 ชั้น 3

 

อาคารอุบล  เรียงสุวรรณ

59-02

(วิทยาศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

 

09.00-12.00 น.

 

36

  ห้องเรียน ป.6/3อาคาร 3 ชั้น 3

59-03

(ภาษาอังกฤษ)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

09.00-12.00 น.

 

36

 ห้องภาษาอังกฤษ 2อาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า

 

  กิจกรรม 60 โครงการเติมเต็มศักยภาพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

คุณสมบัติ-เงื่อนไข  –  รับเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ

– แต่งกายชุดสุภาพ

รหัสกิจกรรม

(ชื่อกิจกรรม)

วัน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่

60-01

(คณิตศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

  ห้องกิจกรรมอาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า

60-02

(วิทยาศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

  ห้องกิจกรรมอาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า

60-03

(ภาษาอังกฤษ)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

  ห้องภาษาอังกฤษ 3อาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า

กิจกรรม 61 โครงการเติมเต็มศักยภาพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

คุณสมบัติ-เงื่อนไข  –  รับเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ

– แต่งกายชุดสุภาพ

 

รหัสกิจกรรม

(ชื่อกิจกรรม)

วัน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่

61-01

(คณิตศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

  ห้องมัลติมีเดียอาคาร 6 ชั้น 1

61-02

(วิทยาศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

  ห้องมัลติมีเดียอาคาร 6 ชั้น 1

61-03

(ภาษาอังกฤษ)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

  ห้องภาษาอังกฤษ 4อาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า

 

กิจกรรม 62 โครงการเติมเต็มศักยภาพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

คุณสมบัติ-เงื่อนไข  –  รับเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ

– แต่งกายชุดสุภาพ

 

รหัสกิจกรรม

(ชื่อกิจกรรม)

วัน

เวลา

ชั่วโมง

สถานที่

62-01

(คณิตศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

   ห้องมัลติมีเดียอาคาร 6 ชั้น 1

62-02

(วิทยาศาสตร์)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

   ห้องมัลติมีเดียอาคาร 6 ชั้น 1

62-03

(ภาษาอังกฤษ)

เสาร์

(เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59)

9.00-12.00 น.

36

   ห้องภาษาอังกฤษ 4อาคาร  5 ชั้นดาดฟ้า