เสวนาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ในงาน “OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 9.00 – 14.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.        ลงทะเบียน  รับเอกสาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.30 – 10.00 น.        เข้าชมงาน Open House  การนำเสนอผลงานของนักเรียน

ผู้ดำเนินการเสวนา  โดย อาจารย์อิษยา  นาคนาวา

หัวข้อการเสวนา

10.00 – 10.30 น.        – Why Thinking important
โดย อาจารยชัชวาลย์ 
ธันวารชร

10.30 – 11.00 น.        – Gifted Program for Gifted Students
โดย ผศ.เนรมิตร  จันทร์เจียวใช้ และ อาจารย์สุรเดช  ศรีทา

11.00 – 11.30 น.        – Open Door! To the Future with Future Problem Solving
โดย ดร.กัญญาพัชญ์  ตากูล และ อ.
ปฐวีฐ์  นาควิจิตรพงศ์

11.30 – 12.30 น.        – การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต
โดย อ.ผู้สอน
Future Problem Solving

12.30 – 13.30 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30   14.00            – Empowering students for the future
                                     โดย อ.ผู้สอน Future Problem Solving

14.00 – 14.15 น.        – Future Problem Solving Thailand
                                       โดย ดร.กัญญาพัชญ์  ตากูล และ อ.ปฐวีฐ์  นาควิจิตรพงศ์

14.15 – 14.30 น.        – Question & Answer

14.30 น.                      รับประทานอาหารว่าง และเดินทางกลับ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมฟังการเสวนาฯ ครั้งนี้

  1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาโดยผ่านรูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต
  2. ได้แนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต
  3. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตในประเทศไทย
  4. ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตในประเทศไทย