Category Archive: กิจกรรม Community Problem Solving

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving

แข่งขัน CmPS_210610_1

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving จากการนำเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เรื่อง The P.T.Manager โดยจัดอยู่ในประเด็น Human Services จากกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2020 ปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference เป็นครั้งแรก ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะเป็นการจัดที่ University of Massachusetts Amherst สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2563

การมอบโลรางวัลการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS)

มอบโล่รางวัล CmPS_210610_9

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพ มอบโล่รางวัลจากการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS) ให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1-101 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา