Return to ภาพกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ ประถม

ปีการศึกษา 2563

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563   รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.4 ปีการศึกษา 2563  รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2563  รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา2562

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562   กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรม shrink plastic กิจกรรม ทอดไข่กระดาษ กิจกรรม ความหนาแน่น กิจกรรม การเพิ่มแรงเสียดทาน-ไหลยืด กิจกรรม การถ่ายโอนความร้อน-บ้านเพนกวิน กิจกรรม การจมลอย-เรือบรรทุกน้ำ กิจกรรม สกัดดีเอ็นเอจากพืช กิจกรรม ศรลม กิจกรรม รูปทรงที่แข็งแรง-มาชเมโลว กิจกรรม มหัศจรรย์ฟองสบู่ยักษ์ กิจกรรม มหัศจรรย์แป้งข้าวโพด   กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กิจกรรม Robot วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 กิจกรรม แรลลี่พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6  

ปีการศึกษา2561

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561   ภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.4 ภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.5 ภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6

ภาพกิจกรรมปีย้อนหลัง