Return to ภาพกิจกรรม

ภาษาอังกฤษ ประถม

ปีการศึกษา 2563

รวมภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.1

ปีการศึกษา2562

รวมภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.4 กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.3

ปีการศึกษา2561

รวมภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.4 ภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.3  

ภาพกิจกรรมปีย้อนหลัง