การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 การประชุมดังกล่าว ผศ.อัจฉราพรรณ คอวนิช ประธานโครงการ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กล่าวถึงการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการแนะนำคณะกรรมการ อาจารย์ผู้สอนในโครงการ การตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและการเลือกรายวิชาสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประมวลภาพ