Category Archive: การส่งนักเรียนเข้าค่าย/เข้าร่วมแข่งขัน

เข้าร่วมการแข่งขัน GIPS และ CmPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

13315244_1292635700751036_9191241304504760664_n[1]

นักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมแข่งขัน Global Issues Problem Solving (GIPS) และ Community Problem Solving (CmPS) ณ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เข้าร่วมแข่งขัน future problem solving ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (future problem solving) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 14  มิถุนายน 2558  ซึ่งมีอาจารย์ในโครงการฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ภู  ศิริเพชร และ อาจารย์กฤษณา  โภคพันธ์  นำนักเรียนไปแข่งขันดังกล่าว

รายละเอียดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต FPS

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา จัดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving)      ร่วมกับประเทศมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 17 คน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ    3 – 4 คน จำนวน 5 ทีม ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอุบล  เรียงสุวรรณ  โดยมีกำหนดการดังนี้

อาจารย์ใหญ่ให้โอวาทนักเรียน

gifted-7-7-53-13

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ใหญ่ ให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 10 คน ที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการ Summer Enrichment Program for Gifted and Talented Student ณ University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11 – 24 กรกฎาคม 2553 ดูภาพเพิ่มเติม