Category: การส่งนักเรียนเข้าค่าย / เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน The Future Problem Solving Program International Conference

นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขัน The Future Problem Solving Program International Conference ในวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2566 ณ University of Massachusetts Amherst ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

นักเรียนเข้ารับโอวาทจากผู้อำนวยการก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน FPSPI ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้ารับโอวาทจาก อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน The Future Problem Solving Program International Conference ในวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2566 ณ University of Massachusetts Amherst ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน GIPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดกิจกรรมการติวให้กับนักเรียนในโครงการ เพื้อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน GIPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

นักเรียน CmPS เข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน CmPS เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เรื่อง อนาคตที่ยั่งยืนของเรา นั่งคุยกับเอกอัครราชทูตเยอรมัน Our Sustainable Future Talk with the German Ambassador

Continue reading

พิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลการแข่งขัน GIPS ระดับนานาชาติ

พิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลการแข่งขัน GIPS ระดับนานาชาติ

Continue reading

เชิญชมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (action plan) หัวข้อ เทคโนโลยีระบบประสาท ของนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในงาน Internation Conference 2021

ขอเชิญชมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอนาคต (action plan)  หัวข้อ เทคโนโลยีระบบประสาท ของนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในงาน Internation Conference 2021 จัดโดย Future Problem Solving Program International

Continue reading

พิธีเปิด International Conference 2021 อย่างเป็นทางการ

พิธีเปิด International Conference 2021 อย่างเป็นทางการ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. (เวลาในประเทศไทย) จัดโดย Future Problem Solving Program International ในพิธีดังกล่าวจะมีตัวแทนประเทศถือธงเข้าร่วมในพิธีเปิด แต่ในปีนี้เป็นรูปแบบ Virtual International Conference 2021 จึงเป็นเพียงการนำเสนอภาพของตัวแทนประเทศแทน ตัวแทนประเทศไทย คือ ด.ช.ปัณณทัต รัตนโสภิณสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.3 ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ประเทศ ในส่วนของการแข่งขัน GIPS รุ่น Junior รุ่น Middle และรุ่น Senior มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 200 ทีม รร.สาธิตเกษตร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ (1) การแข่งขัน GIPS …

Continue reading

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ

Continue reading

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่สอง จากการแข่งขัน Community Problem Solving จากการนำเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เรื่อง The P.T.Manager โดยจัดอยู่ในประเด็น Human Services จากกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2020 ปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference เป็นครั้งแรก ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะเป็นการจัดที่ University of Massachusetts Amherst สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2563

Continue reading

การมอบโลรางวัลการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพ มอบโล่รางวัลจากการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS) ให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1-101 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Continue reading