Return to คณะกรรมการ

คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2561

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ ๓๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ———————  เพื่อให้การดำเนินโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ของโรงเรียนสาธิต     แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังมีรายนามต่อไปนี้   นางสาวศศิธร              จ่างภากร         ที่ปรึกษา นางเพ็ญศรี                 แสวงเจริญ       ที่ปรึกษา นางสาวณัฐณิชา        รื่นบุญ              ประธาน นายสุรเดช                 ศรีทา               กรรมการ นางสาวสุชาดา          ศรีศกุน             กรรมการ นางสาวพจมาลย์        ขันแก้ว            กรรมการ นางสาวสมพิช            เมธีพงษ์          …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2560

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ ๒๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ———————   เพื่อให้การดำเนินโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ของโรงเรียนสาธิต     แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังมีรายนามต่อไปนี้ นางสาวศศิธร                 จ่างภากร                  ที่ปรึกษา นางเพ็ญศรี                    แสวงเจริญ                 ที่ปรึกษา นางสาวณัฐณิชา           รื่นบุญ                        ประธาน นายสุรเดช                    ศรีทา                         กรรมการ นางสาวสุภาพร              สุขเจริญ                    กรรมการ นางสาวพจมาลย์  …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2559

  คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ ๒๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ——————————  เพื่อให้งานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ของโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังมีรายนามต่อไปนี้   นางสาวศศิธร    จ่างภากร                  ที่ปรึกษา นางเพ็ญศรี       แสวงเจริญ                 ที่ปรึกษา นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ                      ประธาน นายสุรเดช       ศรีทา                       กรรมการ นางสาวสุชาดา   ศรีศกุน                     กรรมการ นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว                    กรรมการ นางสาวสมพิช    เมธีพงษ์                    กรรมการ นางสาวกฤษดา  สงวนสิน                   …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2558

คณะกรรมการงานวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ……………………………………………………………………………………………….. คณะกรรมการ นางสาวศศิธร  จ่างภากร                  ที่ปรึกษา นางสาวดารณี  อุทัยรัตนกิจ             ที่ปรึกษา นางเพ็ญศรี  แสวงเจริญ                   ที่ปรึกษา นางสาวอัจฉราพรรณ  คอวนิช          ประธาน นายสมศักดิ์  เตชะโกสิต                  กรรมการ นางมณฑา  นิระทัย                         กรรมการ นายสุรเดช  ศรีทา                           กรรมการ นางสาวสุภาพร  สุขเจริญ                กรรมการ นางสาวพูลศิริ    กิจวรรณ                กรรมการ นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว               กรรมการ นางสุนทรา       อมราพิทักษ์           กรรมการ นางสาวสุชาดา   ศรีศกุน                 กรรมการ นางสาวกฤษดา  สงวนสิน               กรรมการ …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2557

 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (คำสั่งที่ 43/2557)   กรรมการอำนวยการ นางสาวศศิธร    จ่างภากร                  ที่ปรึกษา นางสาวดารณี    อุทัยรัตนกิจ             ที่ปรึกษา นางปรียา         บุญญสิริ                    ที่ปรึกษา นางสาวอัจฉราพรรณ คอวนิช             ประธาน นายสมศักดิ์      เตชะโกสิต                 กรรมการ นางเพ็ญศรี       แสวงเจริญ                 กรรมการ นางมณฑา        นิระทัย                      กรรมการ นายสุรเดช       ศรีทา                        กรรมการ นางสาวพูลศิริ   กิจวรรณ                    กรรมการ นางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง                กรรมการ นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว                    …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2556

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2556   กรรมการอำนวยการ นางสาวศศิธร    จ่างภากร                  ที่ปรึกษา นางสาวดารณี    อุทัยรัตนกิจ                ที่ปรึกษา นางปรียา         บุญญศิริ                    ที่ปรึกษา นางเนรมิตร      จันทร์เจียวใช้              ประธาน นายสมศักดิ์      เตชะโกสิต                 กรรมการ นางเพ็ญศรี       แสวงเจริญ                 กรรมการ นางอิษยา        นาคนาวา                  กรรมการ นางมณฑา        นิระทัย                     กรรมการ นายสุรเดช       ศรีทา                       กรรมการ นางวราภรณ์     มีหนัก                      กรรมการ …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2555

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2555 กรรมการอำนวยการ นางสาวศศิธร    จ่างภากร                  ที่ปรึกษา นางสาวดารณี    อุทัยรัตนกิจ                ที่ปรึกษา นางเสารรัตน์     ภัทรฐิตินันท์               ที่ปรึกษา นางปรียา         บุญญศิริ                    ประธาน นายสมศักดิ์      เตชะโกสิต                 กรรมการ นางเพ็ญศรี       แสวงเจริญ                 กรรมการ นางอิษยา        นาคนาวา                  กรรมการ นางมณฑา        นิระทัย                     กรรมการ นายสุรเดช        ศรีทา                      กรรมการ นางเนรมิตร      จันทร์เจียวใช้     …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2554

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจััยและพัฒนาการศึกษา ที่ 49/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2554 กรรมการอำนวยการ 1.นางสาวศศิธร จ่างภากร ที่ปรึกษา 2.นางสาวดารณี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษา 3.นางปรียา บุญญศิริ ที่ปรึกษา 4.นางเสารรัตน์ ภัืีทรฐิตินันท์ ประธาน 5.นายรังสรรค์ โสวัณณะ กรรมการ 6.นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี กรรมการ 7.นายประวิทย์ แซ่เตีย กรรมการ 8.นายสมศักดิ์ เตชะโกสิต กรรมการ 9.นางสาวสุมาลี เกษรวนิชวัฒนา กรรมการ 10.นางเพ็ญศรี แสวงเจริญ กรรมการ 11.นางสาวอัจฉราพรรณ คอวนิช กรรมการ 12.นางมณฑา นิระัทัย กรรมการ 13.นางเนรมิตร จันทร์เจียวใช้ กรรมการ 14.นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ กรรมการและเลขานุการ 15.นางสาวอินทิรา ตรีเดชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินงาน …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2553

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2553 1. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษา 2. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ที่ปรึกษา 3. รศ.เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ ประธาน 4. รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย รองประธาน 5. ผศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ รองประธาน 6. อ.คมกริช แม่นยำ กรรมการ 7. ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี กรรมการ 8. ผศ.สมศักดิ์ เตชะโกสิต กรรมการ 9. ผศ.รังสรรค์ โสวัณณะ กรรมการ 10. ผศ.เปรมฤดี เนื้อทอง กรรมการ 11. ผศ.มณฑา นิระทัย กรรมการ 12. ผศ.เนรมิตร จันทร์เจียวใช้ กรรมการ 13. ผศ.อัจฉราพรรณ คอวนิช กรรมการ 14. …

คณะกรรมการดำเนินงานปี2552

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2552 1. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษา 2. รศ.เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ ประธาน 3. ผศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ กรรมการ 4. รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย กรรมการ 5. รศ.กิตติ พัฒนตระกูลสุข กรรมการ 6. ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี กรรมการ 7. อ.ณัชณิชา รื่นบุญ กรรมการ 8. อ.คมกริช แม่นยำ กรรมการ 9. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร กรรมการและเลขานุการ