Category Archive: กิจกรรมภาษาอังกฤษ-ประถม

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.1 ปีการศึกษา 2563

อังกฤษ ป.5 - ม.1_210610_0

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 ปีการศึกษา 2563

อังกฤษ ป.4_210610_0

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5-ม.3 ปีการศึกษา 2561

วีดีโอกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2561