Category: กิจกรรมภาษาอังกฤษ-ประถม

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5-ม.3

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5-ม.3 ปีการศึกษา 2561