นักเรียนในโครงการ

จำนวนนักเรียน2559

จำนวนนักเรียนของโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวนนักเรียนของโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน และชั้น     กลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน ชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โครงงาน รวม   ม.ปลาย (คน) ประถมศึกษาปีที่ 4 30 26 12 68 ประถมศึกษาปีที่ 5 26 17 15 58 ประถมศึกษาปีที่ 6 22 21 15 58 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 10 14 42 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 10 12 28 มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 6 – 8 …

View page »

ทะเบียนนักเรียน2558

ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

View page »

จำนวนนักเรียน2558

จำนวนนักเรียนของโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน และชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน ชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โครงงาน รวม ม.ปลาย (คน) ประถมศึกษาปีที่ 4 29 20 15 64 ประถมศึกษาปีที่ 5 27 28 23 78 ประถมศึกษาปีที่ 6 21 13 13 47 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 12 15 36 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 12 7 27 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 1 6 8 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 8 …

View page »