นักเรียนในโครงการ

จำนวนนักเรียน 2566

ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ทะเบียนนักเรียน2566

ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2566 ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ทะเบียนนักเรียน Future Problem Solving ทะเบียนนักเรียน Community Problem Solving : CmPS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 4

จำนวนนักเรียนย้อนหลัง

จำนวนนักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558  

ทะเบียนนักเรียนย้อนหลัง

ทะเบียนนักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558