คณะกรรมการ

Document-page-006

คณะกรรมการดำเนินงานปี2564

View page »

Document-page-002

คณะกรรมการดำเนินงานปี2563

View page »

Document-page-001

คณะกรรมการดำเนินงานปี2562

View page »

คณะกรรมการดำเนินงานปี2561

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ ๓๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ———————  เพื่อให้การดำเนินโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ของโรงเรียนสาธิต     แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังมีรายนามต่อไปนี้   นางสาวศศิธร              จ่างภากร         ที่ปรึกษา นางเพ็ญศรี                 แสวงเจริญ       ที่ปรึกษา นางสาวณัฐณิชา        รื่นบุญ              ประธาน นายสุรเดช                 ศรีทา               กรรมการ นางสาวสุชาดา          ศรีศกุน             กรรมการ นางสาวพจมาลย์        ขันแก้ว            กรรมการ นางสาวสมพิช            เมธีพงษ์          …

View page »

คณะกรรมการดำเนินงานปี2560

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ ๒๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ———————   เพื่อให้การดำเนินโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ของโรงเรียนสาธิต     แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังมีรายนามต่อไปนี้ นางสาวศศิธร                 จ่างภากร                  ที่ปรึกษา นางเพ็ญศรี                    แสวงเจริญ                 ที่ปรึกษา นางสาวณัฐณิชา           รื่นบุญ                        ประธาน นายสุรเดช                    ศรีทา                         กรรมการ นางสาวสุภาพร              สุขเจริญ                    กรรมการ นางสาวพจมาลย์  …

View page »

คณะกรรมการปีย้อนหลัง

View page »