Return to ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงาน

โครงการเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
(Enrichment  Program  for  Gifted  and  Talented  Students)

โดย  รศ.เสารรัตน์  ภัทรฐิตินันท์   ผศ.ดร.ศศิธร  จ่างภากร  อาจารย์คมกริช  แม่นยำ

ตาม ที่โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และมีความยินดีที่จะเข้าร่วม โครงการเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มาทำกิจกรรมตามที่คณะกรรมการได้ออกแบบไว้นั้น   ในปีการศึกษานี้  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวม  225  คนประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษา  137  คน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  88  คน    นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา  2552  เป็นต้นไป  โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามี ความแตกต่างกัน  ดังนี้ระดับประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมในระดับประถม ศึกษานั้นได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นวิชาต่างๆ เนื่องจากคณะกรรมการได้เล็งเห็นว่านักเรียนในระดับประถมศึกษาควรได้รับการ พัฒนาตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ  มากเพียงพอต่อการศึกษาในเชิงลึกต่อไป

รายวิชาที่จัดมีทั้งสิ้น 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์ และคอมพิวเตอร์     การจัดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์ และคอมพิวเตอร์ใช้เวลาหลังเลิกเรียนส่วนวิชาวิทยาศาสตร์  ใช้เวลาวันเสาร์   เนื้อหาหลักในทุกกลุ่มวิชาเน้นทางด้านทักษะการคิด  เช่น  วิชาคณิตศาสตร์ เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะการคิด   วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน    วิชาภาษาอังกฤษ เน้นทางด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด มีการฝึกการใช้โปรแกรม   Reading Companion   และ ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลทางภาษา   วิชาทัศนศิลป์  มีการฝึกนักเรียนในทักษะต่างๆ เช่น การเขียนภาพหุ่นนิ่ง การผสมสี   การใช้สีโปสเตอร์   การจัดองค์ประกอบภาพ    การเขียนภาพสีน้ำและภาพทิวทัศน์ ส่วนวิชาสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์   เน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าในและเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ โดยจะมีการให้ความรู้เรื่อง Web 2.0  และการสร้าง Blog   ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต   การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์   การทำภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ในทุกกลุ่มวิชานักเรียนจะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานในช่วงท้ายของการจัด กิจกรรม

นอกจากการฝึกกิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนหรือในวันเสาร์ตาม กำหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมแล้ว ในวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ จะมีการเข้าค่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการปิดภาคเรียนด้วย ระดับมัธยมศึกษา
สำหรับกิจกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้น  ไม่ใช้การจัดกิจกรรมแยกเป็นรายวิชาและแยกระดับชั้นเหมือนระดับประถมศึกษา  เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานความรู้และทักษะของรายวิชาต่าง ๆ  ดีพอสมควรแล้ว    รูปแบบกิจกรรมจึงเน้นการฝึกกระบวนการคิดเป็นหลักโดยฝึกนักเรียนร่วมกัน ตั้งแต่ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1- 5  ในวันเสาร์  วันละ 3  ชั่วโมง   หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนสร้างงานตามความถนัดและความสนใจ   ดังรายการกิจกรรมโดยสรุป  ต่อไปนี้

ครั้งที่ 1
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
–  กิจกรรม จับกลุ่ม   เป่ายิ้งฉุบ  นักสืบ    บิงโก กระซิบ วัจนภาษา  แก้ปัญหาพาสนุก
จุดประสงค์ในการฝึก
–  ความสามารถในการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การแปลความ  ความซื่อสัตย์และการทำงานเป็นทีม

ครั้งที่ 2
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
–  การทำงานอย่างเป็นระบบ
–  กิจกรรม  คิดเป็น  ทำเป็น
จุดประสงค์ในการฝึก
–  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
–  การคิดสร้างสรรค์
–  การทำงานอย่างเป็นระบบ

ครั้งที่ 3
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
–  การใช้โปรแกรม  Scratch ในการสร้างงานตามจินตนาการของตนเอง  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (social  network)  การทดลองใช้เครือข่ายการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าโครงการ  คือ  http://kusgifted.ning.com
จุดประสงค์ในการฝึก
–  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  สืบค้นและสร้างงาน
–  การสร้างจินตนาการ

ครั้งที่ 4
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
–  การศึกษาแนวคิด  การพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน  ( วิทยากรคือ นายจักราวุธ  แสวงผล  สถาปนิกผู้ผันตัวเองมาเป็นนักแต่งเพลงของบริษัทจีเอ็ม เอ็ม แกรมมี  จำกัด (มหาชน)   นายอนุรัตน์  โค้วคาสัย  นักการตลาดของบริษัทพรานทะเล  มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด  นายอารีเฟน  ฮะซานี  จาก  เฟนสตูดิโอ  นักเขียนการ์ตูนของสำนักพิมพ์บันลือสาส์น )
จุดประสงค์ในการฝึก
–  การรู้จักสร้างแรงบันดาลใจจากการวิเคราะห์แนวคิดและลักษณะการทำงานของผู้ประสบความสำเร็จ
–  การรู้จักสร้างผลงานจากการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว
–  การคิดนอกกรอบ

ครั้งที่ 5
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
–  การทัศนศึกษาบริษัท  ซี พี เอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร  จำกัด
จุดประสงค์ในการฝึก
– การคิดวิเคราะห์
– การสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์

ครั้งที่ 6
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
–  การฝึกคิด  โดยใช้เทคนิค หมวก  6  ใบ  คิด 6 แบบ(Six thinking hats) ของ  Dr.Edward  De  Bono
–  การคิดนอกกรอบ
จุดประสงค์ในการฝึก
–  การคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ
–  การใช้ความคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหา

ครั้งที่ 7
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
–  กิจกรรมค้นหาตัวตน  จากการเข้าฐานกิจกรรม 5  ฐาน  ได้แก่ ฐานคอมพิวเตอร์  ฐานวิทยาศาสตร์  ฐานศิลปะ  ฐานคณิตศาสตร์  และฐานภาษา
จุดประสงค์ในการฝึก
– การวิเคราะห์ความสามารถ ความชอบและความถนัดของตนเอง  

ครั้งที่ 8 – 9
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
– การศึกษาตัวอย่างผลงานของผู้อื่น
– กิจกรรม  I think  I  can ( สร้างงานของตนเอง )
จุดประสงค์ในการฝึก
–  การจินตนาการเพื่อสร้างงานตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
–  การวิพากษ์แนวคิดของผู้อื่นอย่างกัลยาณมิตร

ครั้งที่ 10
เนื้อหา / ลักษณะกิจกรรม
–  การนำเสนอแผนการสร้างงานของตนเอง
–  นักเรียนเสนอความต้องการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือแหล่งความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนักเรียนต้องการทำ
จุดประสงค์ในการฝึก
– การวางแผนการทำงาน
– ความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างไม่ย่อท้อ

หลัง จากเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมตามตารางข้างต้นนักเรียนจะทำงานตามแผนที่ตนเองวาง ไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ  โดยอาจารย์จะช่วยติดต่อผู้เชี่ยวชาญ  หรือแหล่งเรียนรู้ตามที่นักเรียนแจ้งความประสงค์ไว้   ทั้งนี้ในปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป  โรงเรียนจะจัดหาสถานที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์บางอย่าง  เช่น  คอมพิวเตอร์  หนังสือเฉพาะทาง  สำหรับให้นักเรียนทำงานหรือค้นคว้าเพิ่มเติมในช่วงเลิกเรียนหรือวันหยุด