Lovely Flash templates from TemplateMonster!
   

ความเป็นมาของโครงการ

การประชุมวิชาการ

เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

จัดโดย

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หลักการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่กล่าวถึงการจัดการ ศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนสาธิตจึงจัดการศึกษาที่หลากหลาย สนองความต้องการและศักยภาพของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมสำหรับนักเรียนทั่วไป และโครงการการการศึกษา พิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพแห่งตน ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนที่มีความตั้งการจำเป็น พิเศษอย่างเป็นรูปธรรมโดยการตั้งศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ออทิสติก นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียน จนสามารถเป็นต้นแบบแก่ โรงเรียนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันนักเรียนของโรงเรียนจำนวนมากเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงมาก ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักเรียนที่ชนะการประกวด/แข่งขัน ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนผลการ ทดสอบระดับชาติซึ่งอยู่ในระดับสูง นักเรียนกลุ่มนี้สมควรได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ตามความสามารถของนักเรียน

โรงเรียน ได้จัดโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกล่าวคือ นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงและต้องการโปรแกรมการศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ เพื่อให้ตระหนักรู้ที่จะพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์แก่สังคม ทั้งนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนในโครงการนี้ ทางโรงเรียน จึงเห็นควรจัดประชุมวิชาการ เรื่อง จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ จากประสบการณ์ของนักวิชาการนานาชาติ ตลอดจนกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย

 1. จัดประชุมวิชาการให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ จากประสบการณ์ของนักวิชาการนานาชาติ
 2. เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ จากประสบการณ์ของนักวิชาการนานาชาติ
 2. เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

วิทยากร

 1. ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
 2. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
 3. รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ
 4. ผศ.เนรมิตร จันทร์เจียวใช้
 5. อาจารย์เกณิกา กรกัญญพัชร
 6. ผศ.มณฑา นิระทัย
 7. อาจารย์สุรเดช ศรีทา
 8. อาจารย์พจมาลย์ ขันแก้ว
 9. ผศ.สุนทรา อมราพิทักษ์

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 8.30–16.30 น.

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1

ช่วงเช้า

08.30 น.–09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น.–09.15 น. พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์
09.15 น.–10.45 น. บรรยายเรื่อง "การสร้างโอกาสแก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ : ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัตินานาชาติ"
โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
10.45 น.–11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 น.–11.30 น. บรรยายเรื่อง "การเสาะหา/คัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา"
โดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
11.30 น.–12.00 น. บรรยายเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ"
โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ
12.00 น.–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย แนวทางการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

13.00 น.–13.45 น. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โดย ผศ.เนรมิตร จันทร์เจียวใช้ และ อาจารย์เกณิกา กรกัญญพัชร
13.45 น.–14.30 น. วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โดย ผศ.มณฑา นิระทัย และ อาจารย์สุรเดช ศรีทา
14.30 น.–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น.–15.30 น. ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โดย อาจารย์พจมาลย์ ขันแก้ว และ ผศ.สุนทรา อมราพิทักษ์
15.30 น.–16.15 น. อภิปรายและสรุปองค์ความรู้จากการประชุม
โดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ และ รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ
16.15 น.–16.30 น. พิธีปิดโดย ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา