Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2558

คณะกรรมการงานวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

………………………………………………………………………………………………..

คณะกรรมการ

นางสาวศศิธร  จ่างภากร                  ที่ปรึกษา

นางสาวดารณี  อุทัยรัตนกิจ             ที่ปรึกษา

นางเพ็ญศรี  แสวงเจริญ                   ที่ปรึกษา

นางสาวอัจฉราพรรณ  คอวนิช          ประธาน

นายสมศักดิ์  เตชะโกสิต                  กรรมการ

นางมณฑา  นิระทัย                         กรรมการ

นายสุรเดช  ศรีทา                           กรรมการ

นางสาวสุภาพร  สุขเจริญ                กรรมการ

นางสาวพูลศิริ    กิจวรรณ                กรรมการ

นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว               กรรมการ

นางสุนทรา       อมราพิทักษ์           กรรมการ

นางสาวสุชาดา   ศรีศกุน                 กรรมการ

นางสาวกฤษดา  สงวนสิน               กรรมการ

นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ                  กรรมการและเลขานุการ

นายคมกริช       แม่นยำ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการ

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

นางสาวสุภาพร   สุขเจริญ              ประธาน

นางสาวจิตติมา  พิศาภาค              อนุกรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์  ฉายา                   อนุกรรมการ

นางสาวศิรินันท์  นันทวงศ์             อนุกรรมการ

นายวีระพล   ชื่นบาน                      อนุกรรมการ

นางสาวศรีประภา  เหล่าโชคชัยกุล   อนุกรรมการ

นางสาวอรทัย   เฉลียว                  อนุกรรมการ

นางสาวสุนัชชา    ศุภธรรมวิทย์ อนุกรรมการ

 

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวพูลศิริ  กิจวรรณ                ประธาน

นางเนรมิตร  จันทร์เจียวใช้           อนุกรรมการ

นางสาววีณา  ยาไทย                   อนุกรรมการ

นางสาวณัฐณิชา  รื่นบุญ               อนุกรรมการ

นายจักรพงษ์  ผิวนวล                    อนุกรรมการ

นายมนตรี  แจ้งมงคล                    อนุกรรมการ

นางสาวชัญญา  อุทิศ                   อนุกรรมการ

 

วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

นางสาวกฤษดา  สงวนสิน            ประธาน

นางมณฑา  นิระทัย                      อนุกรรมการ

นายธนาธิป  เพริศพรายวงศ์          อนุกรรมการ

นางสาวอรยา  แจ่มใจ                  อนุกรรมการ

นางสาวอภิชญา  สุวรรณประชา   อนุกรรมการ

 

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุชาดา  ศรีศกุน             ประธาน

นายสุรเดช  ศรีทา                      อนุกรรมการ

นางสาวอรวรรณ  คูหเพ็ญแสง    อนุกรรมการ

นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์         อนุกรรมการ

นายภาธร  พงศ์ไพจิตร                อนุกรรมการ

นายคมกริช  แม่นยำ                  อนุกรรมการ

นายภู  ศิริเพชร                          อนุกรรมการ

นางสาวบุษกร  วงษ์ปาน          อนุกรรมการ

 

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว         ประธาน

นางสาวสมพิช  เมธีพงษ์           อนุกรรมการ

นางสาวสุรธาศิณี  ธนบูรณ์กาญจน์  อนุกรรมการ

นางสาวศวิตา  ภัยชนะ              อนุกรรมการ

 

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

นางสุนทรา  อมราพิทักษ์           ประธาน

นางสาวศรีรัตน์  ศรีกรองแก้ว      อนุกรรมการ

นางสาวทิพาวรรณ  สมิตเมฆ      อนุกรรมการ

นางสาวสุรังสี  ไม้กลัด                อนุกรรมการ

นางสาวจารุมาลย์  ตรีมาศ          อนุกรรมการ

นางฐาปนีย์  ธัญญพานิช             อนุกรรมการ

นางสาวอาภาภัสร์  สุวรรณสิงห์    อนุกรรมการ

นางสาวดุสิตา  ศิริศักดิ์พาณิชย์    อนุกรรมการ

นางสาวปิยวรรณ  รัตนวารินชัย    อนุกรรมการ

นางวาสิฏฐี  สุชินศักดิ์                  อนุกรรมการ

นางสาวบุษยา  หาญชนะชัยกุล   อนุกรรมการ

นางสาวบัวรัตนา  อัตชู                 อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอินทิรา ตรีเดชี                 อนุกรรมการ