การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเขียนบทความวิชาการจากประสบการณ์เรื่องในห้องเรียน สำหรับอาจารย์ผู้สอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเขียนบทความวิชาการจากประสบการณ์เรื่องในห้องเรียน สำหรับอาจารย์ผู้สอน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคาร 6