Author's posts

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน The Future Problem Solving Program International Conference

นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขัน The Future Problem Solving Program International Conference ในวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2566 ณ University of Massachusetts Amherst ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

นักเรียนเข้ารับโอวาทจากผู้อำนวยการก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน FPSPI ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้ารับโอวาทจาก อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน The Future Problem Solving Program International Conference ในวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2566 ณ University of Massachusetts Amherst ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

การจัดอบรมเรื่อง”การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ”

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

Continue reading

การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน GIPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดกิจกรรมการติวให้กับนักเรียนในโครงการ เพื้อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน GIPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

กิจกรรม OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2565

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรม OPEN HOUSE เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.45 – 12.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ภายในงานมีการนิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียน และ การนำเสนอผลงานบนเวที

Continue reading

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Future Problem Solving Program Final Competition 9th Global Issues Problem Solving(GIPS)

นักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมการแข่งขัน Future Problem Solving Program Final Competition 9th Global Issues Problem Solving(GIPS) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

Continue reading

มอบเงินจากการจัดโครงการ รวมน้ำใจสาธิตเกษตรเพื่อที่รักสัตว์โลก ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ Future problem solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มอบเงินจากการจัดโครงการ รวมน้ำใจสาธิตเกษตรเพื่อที่รักสัตว์โลก จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

Continue reading

โครงการรวมน้ำใจสาธิตเกษตรเพื่อที่รักสัตว์โลก

โครงการเติมเต็มคักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ Future problem solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโครงการรวมน้ำใจสาธิตเกษตรเพื่อที่รักสัตว์โลก

Continue reading

ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนทีมีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนทีมีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “เรียนรู้คณิต ให้คิดอย่างมีเหตุผล” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมกาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

Continue reading

การอบรมเรื่อง “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมกับงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะ จัดอบรมเรื่อง “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่เนการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง” ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Continue reading