Category Archive: กิจกรรมคณิตศาสตร์-ประถม

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม คณิต ป.6_210610_0

รวมภาพกิจกรรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม คณิต ป.5_210610_0

รวมภาพกิจกรรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม คณิต ป.4_210610_0

รวมภาพกิจกรรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ประถม ปีการศึกษา 2562

25621205-100

กิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6

ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6 หัวข้อ คณิตศาสตร์ …คิดสร้างสรรค์ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ