Return to นักเรียนในโครงการ

ทะเบียนนักเรียนย้อนหลัง

ทะเบียนนักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ทะเบียนนักเรียน2565

ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2565 ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทะเบียนนักเรียน Future Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3

ทะเบียนนักเรียน2563

ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2563 ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทะเบียนนักเรียน Future Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ทะเบียนนักเรียน2562

ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2562 ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ทะเบียนนักเรียน Future Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทะเบียนนักเรียน Community Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทะเบียนนักเรียน2561

ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2561 ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ทะเบียนนักเรียน Future Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ทะเบียนนักเรียน Community Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ทะเบียนนักเรียน2558

ทะเบียนนักเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย