Category: การเป็นวิทยากรในการอบรมและสัมมนา

อาจารย์ในโครงการเป็นวิทยากรอบรมในงาน Educa 2020

อาจารย์ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2020 “สร้างครู สร้างอนาคต” “Growing our Teachers, Inspiring our Future” เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้

Continue reading