Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2552

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2552

1. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษา

2. รศ.เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ ประธาน
3. ผศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ กรรมการ
4. รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย กรรมการ
5. รศ.กิตติ พัฒนตระกูลสุข กรรมการ
6. ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี กรรมการ
7. อ.ณัชณิชา รื่นบุญ กรรมการ
8. อ.คมกริช แม่นยำ กรรมการ
9. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร กรรมการและเลขานุการ