Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2553

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2553

1. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษา
2. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ที่ปรึกษา
3. รศ.เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ ประธาน
4. รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย รองประธาน
5. ผศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ รองประธาน
6. อ.คมกริช แม่นยำ กรรมการ
7. ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี กรรมการ
8. ผศ.สมศักดิ์ เตชะโกสิต กรรมการ
9. ผศ.รังสรรค์ โสวัณณะ กรรมการ
10. ผศ.เปรมฤดี เนื้อทอง กรรมการ
11. ผศ.มณฑา นิระทัย กรรมการ
12. ผศ.เนรมิตร จันทร์เจียวใช้ กรรมการ
13. ผศ.อัจฉราพรรณ คอวนิช กรรมการ
14. อ.ณัฐณิชา รื่นบุญ กรรมการและเลขานุการ