ภาพกิจกรรมปีย้อนหลัง

20160625_105343

ภาษาอังกฤษ ป.4

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

View page »

20160625_113935

ภาษาอังกฤษ ป.5-ม.ต้น

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

View page »