Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2561

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ที่ ๓๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

———————

 เพื่อให้การดำเนินโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ของโรงเรียนสาธิต    

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

นางสาวศศิธร              จ่างภากร         ที่ปรึกษา

นางเพ็ญศรี                 แสวงเจริญ       ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐณิชา        รื่นบุญ              ประธาน

นายสุรเดช                 ศรีทา               กรรมการ

นางสาวสุชาดา          ศรีศกุน             กรรมการ

นางสาวพจมาลย์        ขันแก้ว            กรรมการ

นางสาวสมพิช            เมธีพงษ์          กรรมการ

นางสาวกฤษดา          สงวนสิน         กรรมการ

นายคมกริช                แม่นยำ           กรรมการ

นางสาวสุภาพร           สุขเจริญ         กรรมการ

นางสาววีณา              ยาไทย           กรรมการ

นางสาวศิรินันท์         นันทวงศ์         กรรมการ

นายภู                        ศิริเพชร           กรรมการ

นางสาวปิยวรรณ       รัตนวารินทร์ชัย  กรรมการ

นายภาธร                  พงศ์ไพจิตร     กรรมการ

นางสาวจิตติมา         พิศาภาค         กรรมการ

นางสาวสิรยา            ตรีสุวรรณ       กรรมการ

นายมนตรี                  แจ้งมงคล      กรรมการ

นางสาวสุรังสี            ไม้กลัด           กรรมการ

นางสาวกฤษณา        โภคพันธ์        กรรมการ

นางดวงเดือน             แข็งขัน         กรรมการ

นายจักรพงษ์              ผิวนวล          กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอภิชญา         สุวรรณประชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ที่ ๓๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

———————

เพื่อให้การดำเนินโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังมีรายนามต่อไปนี้

นางผกามาศ               นันทจีวรวัฒน์      ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐณิชา         รื่นบุญ                 ประธาน

นางเพ็ญศรี                 แสวงเจริญ           กรรมการ

นายสุรเดช                 ศรีทา                    กรรมการ

นางสาวสุชาดา          ศรีศกุน                 กรรมการ

นางสาวพจมาลย์        ขันแก้ว                 กรรมการ

นางสาวสมพิช            เมธีพงษ์               กรรมการ

นางสาวกฤษดา         สงวนสิน               กรรมการ

นายคมกริช                แม่นยำ                กรรมการ

นางสาวสุภาพร           สุขเจริญ              กรรมการ

นางสาววีณา               ยาไทย               กรรมการ

นางสาวอภิชญา         สุวรรณประชา      กรรมการ

นายภู                          ศิริเพชร              กรรมการ

นางสาวปิยวรรณ        รัตนวารินทร์ชัย   กรรมการ

นายภาธร                    พงศ์ไพจิตร         กรรมการ

นายวีระพล                  ชื่นบาน              กรรมการ

นางสาวสิรยา             ตรีสุวรรณ           กรรมการ

นายมนตรี                   แจ้งมงคล         กรรมการ

นางสาวสุรังสี             ไม้กลัด              กรรมการ

นางสาวกฤษณา        โภคพันธ์            กรรมการ

นางดวงเดือน              แข็งขัน            กรรมการ

นายจักรพงษ์               ผิวนวล           กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศิรินันท์          นันทวงศ์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ