การจัดอบรมเรื่อง”การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ”

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

กำหนดการ
08.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 น. – 08.50 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและแจ้งกำหนดการ
08.50 น. – 09.00 น. พิธีเปิด โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
09.00 น. – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” โดย ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ
10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 11.45 น. บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” (ต่อ)
11.45 น. – 11.50 น. พิธีกรกล่าวขอบคุณวิทยากร และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม
11.50 น. – 11.55 น. รองผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกวิทยากรและกล่าวปิด
11.55 น. – 12.00 น. ประเมินผลและถ่ายภาพร่วมกัน

ภาพการอบรม