Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2556

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2556

 

กรรมการอำนวยการ

นางสาวศศิธร    จ่างภากร                  ที่ปรึกษา

นางสาวดารณี    อุทัยรัตนกิจ                ที่ปรึกษา

นางปรียา         บุญญศิริ                    ที่ปรึกษา

นางเนรมิตร      จันทร์เจียวใช้              ประธาน

นายสมศักดิ์      เตชะโกสิต                 กรรมการ

นางเพ็ญศรี       แสวงเจริญ                 กรรมการ

นางอิษยา        นาคนาวา                  กรรมการ

นางมณฑา        นิระทัย                     กรรมการ

นายสุรเดช       ศรีทา                       กรรมการ

นางวราภรณ์     มีหนัก                      กรรมการ

นางภาวนา       ภูมิศรีสอาด                กรรมการ

นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว                    กรรมการ

นางสุนทรา       อมราพิทักษ์                กรรมการ

นายฐากูร         เหมยะรัตน์                 กรรมการ

นางสาวอินทิรา  ตรีเดชี                      กรรมการ

นางสาวสุภาพร  สุขเจริญ                    กรรมการ

นายธัชทฤต      เทียมธรรม                 กรรมการ

นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ                      กรรมการและเลขานุการ

นายคมกริช       แม่นยำ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

กรรมการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

นางสาวสุภาพร  สุขเจริญ          ประธาน

นางสาวจิตติมา   ทิศาภาค          กรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์   ฉายา             กรรมการ

นางสาวนิชยา    กมลพัฒนะ       กรรมการ

นางสาวศิรินันท์  นันทวงศ์          กรรมการ

นายวีระพล        ชื่นบาน                   กรรมการ

นางสาวศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล กรรมการ

 

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

นางวราภรณ์     มีหนัก            ประธาน

นางสาววีณา     ยาไทย            กรรมการ

นายมนตรี        แจ้งมงคล         กรรมการ

นางสาวกัญญาพร  จะวะอรรถ     กรรมการ

นายจักรพงษ์     ผิวนวล           กรรมการ

 

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

นางมณฑา        นิระทัย           ประธาน

นายธนาธิป       เพริศพรายวงศ์   กรรมการ

นางสาวกฤษดา สงวนสิน          กรรมการ

 

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

นายสุรเดช       ศรีทา             ประธาน

นายสมศักดิ์      เตชะโกสิต        กรรมการ

นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์          กรรมการ

นายภาธร        พงศ์ไพจิตร       กรรมการ

นางอิษยา        นาคนาวา        กรรมการ

นายคมกริช       แม่นยำ           กรรมการ

 

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

นางสาวพจมาลย์ ขันแก้ว           ประธาน

นางสาวอัจฉราพรรณ คอวนิช      กรรมการ

นางสาวสมพิช    เมธีพงษ์           กรรมการ

นางสาวสุรธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์  กรรมการ

 

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

นางสุนทรา       อมราพิทักษ์      ประธาน

นางดุสิตา         ศิริศักดิ์พาณิชย์   กรรมการ

นางสาวปิยวรรณ รัตนวารินชัย      กรรมการ

 

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา

นายฐากูร         เหมยะรัตน์       ประธาน

นางสาวรุ่งนภา    อัศวนิรันดร     กรรมการ

 

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

นางสาวอินทิรา ตรีเดชี            ประธาน

นางสาวฐิภาพรรณ บุญมี            กรรมการ

 

อาจารย์ผู้สอนกิจกรรมภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

นางภาวนา       ภูมิศรีสอาด       ประธาน

นายรวิศุทธ์       วาดี               กรรมการ

นายแก้ว          กาแก้ว            กรรมการ