Category Archive: กิจกรรมวิทยาศาสตร์-ประถม

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563

วิทย์ ป.6_210612_0

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2563

วิทย์ ป.5_210612_4

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม วิทย์_210610_0

รวมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

วีดีโอกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561

วีดีโอกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561    

วีดีโอกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2561

วีดีโอกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2561

Older posts «