รูปแบบการจัดกิจกรรม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

รูปแบบการพัฒนานักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560

 การพัฒนานักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  เน้นกระบวนการคิดและทำงานโดยมุ่งให้ได้ชิ้นงาน ตามระดับความสามารถ ไม่สอนเนื้อหาที่เกินระดับชั้นที่เรียนอยู่ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ประถมศึกษาปีที่ 4-6

-  แยก 3 วิชา  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ

-  คณิตศาสตร์  สอนวันธรรมดา ระดับชั้นละ 1  วัน  เวลา 16.00 – 18.00 น.  รวม  22 ชั่วโมง

-  วิทยาศาสตร์  สอนวันเสาร์    เวลา  9.00 – 12.00 น. รวม  36  ชั่วโมง

-  ภาษาอังกฤษ ป.4 สอน โดยอาจารย์คนไทย  สอนวันเสาร์  เวลา 9.00 – 12.00 น. รวม  36 ชั่วโมง

-  ภาษาอังกฤษ ป.5-6 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 1 คน/กลุ่ม

สอนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. รวม 36 ชั่วโมง

 

2. มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

-  แยก 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ

-  คณิตศาสตร์

-  วิทยาศาสตร์

เรียนกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตร่วมกัน

สอนวันเสาร์  เวลา 9.00-12.00 น. รวม 36 ชั่วโมง

-  ภาษาอังกฤษ ม.1 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 1 คน

-  ม.2 – ม.3 มีนักเรียนจำนวนน้อยจะเรียนรวมกันเป็น 1 กลุ่ม

สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 1 คน

สอนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.  รวม  36 ชั่วโมง

 

3.มัธยมศึกษาปีที่ 3-4

-  นักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เคยเรียนกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (FPS) และสนใจทำกิจกรรมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Community Problem Solving : CmPS) (เดี่ยว/กลุ่ม) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2-3 คน

-  Project ที่ทำต้องเป็น Project ที่มีประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาชุมชน

 

4. มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

-  กำหนดให้นักเรียนทำ Project (เดี่ยว/กลุ่ม) โดยเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

-  จัดหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน  ในการให้คำปรึกษาแนะนำการทำ Project

-  Project ที่ทำต้องเป็น Project ที่มีคุณค่าและนำเสนอต่อสาธารณะ