Category: การดำเนินงานวิจัย / นำเสนอผลงานวิจัย

อาจารย์ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นวิทยากรในงานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA2019)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานมหกรรมทางการ ศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) มีหนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์ในการสอนกิจกรรม  FPS จำนวน 16 ท่าน  เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อยในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) ในหัวข้อ “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving; FPS)”  ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง SAPPHIRE 111 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Continue reading

คณาจารย์นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

คณาจารย์ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษที่ ๒๑ : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน” ณ ห้องประชุมสภา-คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

Continue reading

นำเสนองานวิจัย

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (National Symposium on Special Education Research) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดูภาพเพิ่มเติม

การเขียนงานวิจัยโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปี 2552

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ร่วมกันเขียนรายงานการวิจัยโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิิเศษ ปี 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.000 – 18.00 น. ดูภาพเพิ่มเติม