Category Archive: การดำเนินงานวิจัย/นำเสนอผลงานวิจัย

คณาจารย์นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

20160623_133722

คณาจารย์ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษที่ ๒๑ : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน” ณ ห้องประชุมสภา-คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

นำเสนองานวิจัย

IMG_8244

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (National Symposium on Special Education Research) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดูภาพเพิ่มเติม

การเขียนงานวิจัยโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปี 2552

gifted27-7-53-5

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ร่วมกันเขียนรายงานการวิจัยโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิิเศษ ปี 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.000 – 18.00 น. ดูภาพเพิ่มเติม