งานวิจัย

งานวิจัยโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ชื่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้วิจัย อ.ณัฐณิชา รื่นบุญ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผศ.วราภรณ์ มีหนัก ผศ.เนรมิตร จันทร์เจียวใช้ อ.จักรพงษ์ ผิวนวล และอ.มนตรี แจ้งมงคล
บทคัดย่อ

2. ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผู้วิจัย ผศ.สุภาพร สุขเจริญ (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย) อ.จิตติมา พิศาภาค (หัวหน้าโครงการวิจัย) อ.ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา อ.ศิรินันท์ นันทวงศ์ อ.วีระพล ชื่นบาน อ.อรทัย เฉลียว และอ.สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์
บทคัดย่อ

บทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 29  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557

ชื่องานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น The Outcome of the Enrichment Program for Gifted and Talented Secondary School Students in Science
ผู้วิจัย สุรเดช ศรีทา, สมศักดิ์ เตชะโกสิต, เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์, สุมาลี กาญจนชาตรี และคมกริช แม่นยำ
อ่านงานวิจัย

 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยที่ได้นำเสนอภาคโปสเตอร์ 1 เรื่อง และนำเสนอภาคบรรยาย 2 เรื่อง

1. ชื่องานวิจัย การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 The Study of Enrichment Activities’ Learning Outcome of Grade 4-6 Science Talented students
ผู้วิจัย มณฑา นิระทัย และ กฤษดา สงวนสิน
อ่านงานวิจัย

2. ชื่องานวิจัย การพัฒนานักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้สําหรับนักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษ Development of Gifted and Talented Students by Enrichment Program for Gifted and Talented Students
ผู้วิจัย คมกริช แม่นยํา
อ่านงานวิจัย

3. ชื่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู ้สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา The Results of Learning Management for Gifted and talented Mathematics Students in the Sixth Grade at Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development.
ผู้วิจัย ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา 
อ่านงานวิจัย

 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมบูรณาการ ส าหรับเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 The Development of Integrated Activities of the Enrichment Program for Seventh Grade Gifted and Talented Students
ผู้วิจัย ณัฐณิชา รื่นบุญ, เสารรัตน์ ภัทรฐิตินั นท์ และ คมกริช แม่นยำ
อ่านงานวิจัย

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  วันที่ 24 – 25 เมษายน 2554 หน่วยงานที่รับผิดชอบ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่องานวิจัย การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาThe Study of the Enrichment Program for Gifted and Talented Students in Seventh Grade, Kasetsart University Laboratory School, Center for  Educational Research and Development.
ผู้วิจัย รศ.เสารรัตน์  ภัทรฐิตินันท์,  รศ.ประวิทย์  แซ่เตีย, อาจารย์ณัฐณิชา  รื่่นบุญ, อาจารย์คมกริช แม่นยำ
อ่านงานวิจัย