Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2554

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจััยและพัฒนาการศึกษา ที่ 49/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2554

กรรมการอำนวยการ

1.นางสาวศศิธร จ่างภากร ที่ปรึกษา
2.นางสาวดารณี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษา
3.นางปรียา บุญญศิริ ที่ปรึกษา
4.นางเสารรัตน์ ภัืีทรฐิตินันท์ ประธาน
5.นายรังสรรค์ โสวัณณะ กรรมการ
6.นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี กรรมการ
7.นายประวิทย์ แซ่เตีย กรรมการ
8.นายสมศักดิ์ เตชะโกสิต กรรมการ
9.นางสาวสุมาลี เกษรวนิชวัฒนา กรรมการ
10.นางเพ็ญศรี แสวงเจริญ กรรมการ
11.นางสาวอัจฉราพรรณ คอวนิช กรรมการ
12.นางมณฑา นิระัทัย กรรมการ
13.นางเนรมิตร จันทร์เจียวใช้ กรรมการ
14.นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ กรรมการและเลขานุการ
15.นางสาวอินทิรา ตรีเดชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการดำเนินงาน

วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

1.นางมณฑา นิระทัย ประธาน
2.นายธนาธิป เพริศพรายวงศ์ กรรมการ
3.นางสาวกฤษดา สงวนสิน กรรมการ

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

1.นางสาวอัจฉราพรรณ คอวนิช ประธาน
2.นางสาวพจมาลย์ ขันแก้ว กรรมการ
3.นางสาววยากร อรุณรัตน์ กรรมการ
4.นางสาวสมพิช เมธีพงษ์ กรรมการ
5.นางดวงเดือน แข็งขัน กรรมการ
6.นางสาวภัทิรา อรุณรัตน์ กรรมการ

ทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา

1.นางสาวสมร พึ่งฉิ่ง ประธาน
2.นายฐากูร เหมยะรัตน์ กรรมการ

คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

1.นางสาวอินทิรา ตรีเดชี ประธาน
2.นางสาวฐิภาพรรณ บุญมี กรรมการ

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

1.นางภาวนา ภูมิศรีสอาด ประธาน
2.นายรวิศุทธ์ วาดี กรรมการ
3.นายแก้ว กาแก้ว กรรมการ

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

1.นางเนรมิตร จันทร์เจียวใช้ ประธาน
2.นางเปรมฤดี เนื้อทอง กรรมการ
3.นางสาวจิตติมา ทิศาภาค กรรมการ
4.นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายา กรรมการ
5.นางสาวโสมจิรา พรหมบัวดี กรรมการ
6.นางสาวนิชยา กมลพัฒนะ กรรมการ

กิจกรรมบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษา

1.นางเสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ ประธาน
2.นายประวิทย์ แซ่เตีย กรรมการ
3.นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี กรรมการ
4.นายรังสรรค์ โสวัณณะ กรรมการ
5.นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ กรรมการ
6.นายสมศักดิ์ เตชะโกสิต กรรมการ
7.นายธัชทฤต เทียมธรรม กรรมการ
8.นางดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย์ กรรมการ
9.นางสาวปิยวรรณ รัตนภานุศร กรรมการ
10.นายจักรพงศ์ อิทธิกุล กรรมการ
11.นายรัชกฤช คงพินิจบวร กรรมการ
12.ว่าที่ ร.ต.ปิยชาติ แก้วมณี กรรมการ
13.นางสาวบุษยา หาญชนะชัยกูล กรรมการ