การอบรมเรื่อง “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมกับงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะ จัดอบรมเรื่อง “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่เนการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง” ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กำหนดการ

ภาพกิจกรรม