การอบรมหัวข้อเรื่อง “The workshop for Global Issue Problem Solving & Community Problem Solving Evaluators” สำหรับอาจารย์ผู้สอน Future Problem Solving

การอบรมหัวข้อเรื่อง “The workshop for Global Issue Problem Solving & Community Problem Solving Evaluators” สำหรับอาจารย์ผู้สอน Future Problem Solving เมื่อวันเสาร์ที่ 19 และ     วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคาร 6