Category: กิจกรรมบูรณาการ ม.1

กิจกรรมครั้งที่ 12/2553(ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นกิจกรรม “Drama หรรษา ผสานทุกศาสตร์” เป็นกิจกรรมให้นักเรียนสร้างความคิด จินตนาการ โดยให้นักเรียนดูตัวอย่างจากคลิปโฆษณา และให้โจทย์กับนักเรียนไปคิดเืพื่อการนำเสนอ ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 11/2553 (ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นกิจกรรม “Drama หรรษา ผสานทุกศาสตร์” เป็นกิจกรรมให้นักเรียนสร้างความคิด จินตนาการ โดยให้นักเรียนดูตัวอย่างจากคลิปโฆษณา และให้โจทย์กับนักเรียนไปคิดเืพื่อการนำเสนอ ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 10/2553 (ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 14.00 น. เป็นกิจกรรม รอยพับจากจินตนาการ สร้างงานที่น่าตะลึง เป็นกิจกรรมการสอนการพับกระดาษตามจินตนาการ โดยมี คุณเอกสิทธิ์ เข้มงวด จากชมรมนักพับกระดาษมาเป็นวิทยากร ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 9/2553 (ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 13.00 น. เป็นการศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 8/2553(ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นกิจกรรม “กิจกรรม clip หฤหรรษ์ สร้างฝันให้เห็นจริง” เป็นการสร้างผลงานจากการทำ stop motion โดยมี ผศ.สุวัฒน์ สุภาพ เป็นวิทยากร ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 7/2553(ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นกิจกรรม “กิจกรรม clip หฤหรรษ์ สร้างฝันให้เห็นจริง” เป็นการสร้างผลงานจากการทำ stop motion โดยมี ผศ.สุวัฒน์ สุภาพ เป็นวิทยากร ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 6/2553(ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นกิจกรรม “กิจกรรม clip หฤหรรษ์ สร้างฝันให้เห็นจริง” เป็นการสร้างผลงานจากการทำ stop motion โดยมี ผศ.สุวัฒน์ สุภาพ เป็นวิทยากร ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 4/2553 (ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 13.00 น. เป็นกิจกรรมหนังสั้น … แต่ …สร้างสรรค์ความคิด วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ด้วยการรับชมภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ณ สถาบันเกอเธ่และสมาคมฝรั่งเศส ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 2/2553 (ภาคปลาย)

กิจกรรมวันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นเกมส์ซ่า … ท้าคิดส์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้สร้างจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใ้ห้นักเรียนออกมาแสดงในลักษณะเดียวกับรายการเกมซ่าท้ากึ๋น และมีการประกวดและมอบรางวัล โดยมี รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย เป็นวิทยากร ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมครั้งที่ 1/2553 (ภาคปลาย)

กิจกรรมครั้งที่ 1 ภาคปลาย  ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นเกมส์ซ่า … ท้าคิดส์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้สร้างจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์