การประชุมวิชาการ เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556  สถานที่  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ในการประชุมในครั้งนี้มีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าฟังจำนวนมาก

 

กำหนดการประชุมวิชาการ

เรื่อง : จากการปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556  เวลา  8.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1

                  

ช่วงเช้า                             

08.30 น.  –  09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00 น.  –  09.15 น.            พิธีเปิด  โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.15 น.  –  10.45 น.            บรรยายเรื่อง “การสร้างโอกาสแก่ผู้มีความสามารถพิเศษ : ประสบการณ์จาก

ผู้ปฏิบัตินานาชาติ” โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

10.45 น.  –  11.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 น.  –  11.30 น.            บรรยายเรื่อง “การเสาะหา/คัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการเติมเต็มศักยภาพ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา” โดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

11.30 น.  –  12.00 น.            บรรยายเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ”

โดย รศ.ดร.ปรียา  บุญญสิริ

12.00 น.  –  13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย                             แนวทางการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

13.00 น.  –  13.45 น.            คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

โดย ผศ.เนรมิตร  จันทร์เจียวใช้ และ อาจารย์เกณิกา  กรกัญญพัชร์

13.45 น.  –  14.30 น.            วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

โดย ผศ.มณฑา  นิระทัย และ อาจารย์สุรเดช  ศรีทา

14.30 น.  –  14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น.  –  15.30 น.            ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

โดย อาจารย์พจมาลย์  ขันแก้ว และ ผศ.สุนทรา  อมราพิทักษ์

15.30 น.  –  16.15 น.            อภิปรายและสรุปองค์ความรู้จากการประชุม

โดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ และ รศ.ดร.ปรียา  บุญญสิริ

16.15 น.  –  16.30 น.            พิธีปิด  โดย ผศ.ดร.ศศิธร  จ่างภากร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประมวลภาพการประชุมวิชาการ