Videos

รวมวิดีโอโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา6

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

ประวัติความเป็นมาโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

แนะนำโครงการ CmPS

แนะนำโครงการ Community Problem Solving

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.4-2566

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.4 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.5-2566

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.6-2566

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.4-2566

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.4 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.5-2566

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6-2566

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภาษาอังกฤษ-2566

กิจกรรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม FPSม.1-2566

กิจกรรม Future Problem Solving ม.1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม FPSม.2-2566

กิกิจกรรม Future Problem Solving ม.2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม CmPS

VDO กิจกรรมย้อนหลัง