Category Archive: การศึกษาดูงาน / ศึกษานอกสถานที่

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School ในกิจกรรม Future Problem Solving

25621205-022

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School ในกิจกรรม Future Problem Solving เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ 2562 ระยะเวลา  3 วัน ณ ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรม Future Problem Solving ณ ประเทศสิงคโปร์

25621203-14

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School กิจกรรม Future Problem Solving ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ 2562

คณะอาจารย์และนักเรียน Nanyang Primary School มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรม Future Problem Solving

25621203-09

คณะอาจารย์และนักเรียน Nanyang Primary School มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรม Future Problem Solving เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2558

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองไปศึกษาดูงานกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่ Nanyang Primary School  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2558

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2557

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2557

Older posts «