Category: การศึกษาดูงาน / ศึกษานอกสถานที่

อาจารย์ในโครงการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving Program)

อาจารย์ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving Program) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

Continue reading

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School ในกิจกรรม Future Problem Solving

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School ในกิจกรรม Future Problem Solving เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ 2562 ระยะเวลา  3 วัน ณ ประเทศสิงคโปร์

Continue reading

กิจกรรม Future Problem Solving ณ ประเทศสิงคโปร์

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School กิจกรรม Future Problem Solving ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ 2562

Continue reading

คณะอาจารย์และนักเรียน Nanyang Primary School มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรม Future Problem Solving

คณะอาจารย์และนักเรียน Nanyang Primary School มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรม Future Problem Solving เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

Continue reading

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2558

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองไปศึกษาดูงานกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่ Nanyang Primary School  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2558

Continue reading

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2557

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2557

Continue reading

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

กรรมการ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2553  เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่

กรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 10.30 น. เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนในโครงการ ดูภาพเพิ่มเติม