Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2559

 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ที่ ๒๙ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

——————————

 เพื่อให้งานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ของโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

นางสาวศศิธร    จ่างภากร                  ที่ปรึกษา

นางเพ็ญศรี       แสวงเจริญ                 ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ                      ประธาน

นายสุรเดช       ศรีทา                       กรรมการ

นางสาวสุชาดา   ศรีศกุน                     กรรมการ

นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว                    กรรมการ

นางสาวสมพิช    เมธีพงษ์                    กรรมการ

นางสาวกฤษดา  สงวนสิน                   กรรมการ

นายคมกริช       แม่นยำ                     กรรมการ

นางสาวสุภาพร  สุขเจริญ                    กรรมการ

นางสาววีณา     ยาไทย                     กรรมการ

นายจักรพงษ์     ผิวนวย                     กรรมการ

นางสาวศิรินันท์  นันทวงศ์                   กรรมการ

นายภู             ศิริเพชร                    กรรมการ

นางสาวปิยวรรณ   รัตนวารินทร์ชัย                   กรรมการ

นายภาธร        พงศ์ไพจิตร                 กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอภิชญา  สุวรรณประชา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

คณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

นางสาวสุภาพร  สุขเจริญ                    ประธาน
นางสาวจิตติมา   ทิศาภาค                    อนุกรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์   ฉายา                       อนุกรรมการ

นางสาวศิรินันท์  นันทวงศ์                    อนุกรรมการ

นายวีระพล       ชื่นบาน                     อนุกรรมการ

นางสาวศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล           อนุกรรมการ

นางสาวอรทัย    เฉลียว                     อนุกรรมการ

นางสาวสุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์               อนุกรรมการ

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

นางสาววีณา     ยาไทย                      ประธาน

นายจักรพงษ์     ผิวนวล                     อนุกรรมการ

นายมนตรี        แจ้งมงคล                   อนุรรมการ

นางสาววิชชุดา   วิศววิลาวัณย์               อนุกรรมการ

 

วิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

นางสาวกฤษดา สงวนสิน                    ประธาน

นางสาวทัศพร    วงษ์ทันฑ์                   อนุกรรมการ

นางสาวสิรยา    ตรีสุวรรณ                  อนุกรรมการ

นางสาวอรยา    แจ่มใจ                      อนุกรรมการ

นางสาวอภิชยา  สุวรรณประชา              อนุกรรมการ

นางสาวเบญจภรณ์  จันทร์ศิริ                อนุกรรมการ

นางสาววารุณี    สุนพคุณศรี                 อนุกรรมการ

นางสาวกนกพร  ทองมาศ                    อนุกรรมการ

ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุชาดา   ศรีศกุน           ประธาน

นายสุรเดช       ศรีทา             อนุกรรมการ

นางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง       อนุกรรมการ

นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์          อนุกรรมการ

นายภาธร        พงศ์ไพจิตร       อนุกรรมการ

นายคมกริช       แม่นยำ           อนุกรรมการ

นายภู             ศิริเพชร           อนุกรรมการ

นางสาวบุษกร    วงษ์ปาน          อนุกรรมการ

นายธนาธิป       เพริศพรายวงศ์   อนุกรรมการ

 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับประถมศึกษา

นางสาวพจมาลย์ ขันแก้ว           ประธาน

นางสาวสมพิช    เมธีพงษ์           อนุกรรมการ

นางสาวสุรธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์ อนุกรรมการ

นางสาวศวิตา    ภัยชนะ           อนุกรรมการ

 

ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย  ประธาน

นางพรพนา       วัฒนเสรี           อนุกรรมการ

นางสาวศรีรัตน์   ศรีกรองแก้ว      อนุกรรมการ

นางสาวสุรังสี     ไม้กลัด            อนุกรรมการ

นางสาวจารุมาลย์  ตรีมาศ         อนุกรรมการ

นางฐาปนีย์       ธัญญพานิช       อนุกรรมการ

นางสาวอาภาภัสร์  สุวรรณสิงห์    อนุกรรมการ

นางสาวดุสิตา    ศิริศักดิ์พาณิชย์   อนุกรรมการ

นางวาสิฏฐี       สุชินศักดิ์         อนุกรรมการ

นางสาวบุษยา    หาญชนะชัยกุล   อนุกรรมการ

นางสาวบัวรัตนา อัตชู              อนุกรรมการ

นางฐานิช         ภูศรี               อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอินทิรา ตรีเดชี            อนุกรรมการ