Return to คณะกรรมการปีย้อนหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานปี2560

คำสั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ที่ ๒๓ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

———————

 

เพื่อให้การดำเนินโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ของโรงเรียนสาธิต    

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังมีรายนามต่อไปนี้

นางสาวศศิธร                 จ่างภากร                  ที่ปรึกษา

นางเพ็ญศรี                    แสวงเจริญ                 ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐณิชา           รื่นบุญ                        ประธาน

นายสุรเดช                    ศรีทา                         กรรมการ

นางสาวสุภาพร              สุขเจริญ                    กรรมการ

นางสาวพจมาลย์          ขันแก้ว                       กรรมการ

นางสาวกฤษดา            สงวนสิน                    กรรมการ

นายคมกริช                  แม่นยำ                      กรรมการ

นางสาวสุชาดา            ศรีศกุน                      กรรมการ

นางสาววีณา               ยาไทย                      กรรมการ

นายภาธร                    พงศ์ไพจิตร                 กรรมการ

นางสาวปิยวรรณ         รัตนวารินทร์ชัย         กรรมการ

นางสาวสมพิช             เมธีพงษ์                    กรรมการ

นางสาวสิรยา              ตรีสุวรรณ                   กรรมการ

นายภู                          ศิริเพชร                      กรรมการ

นายมนตรี                    แจ้งมงคล                  กรรมการ

นางสาวจิตติมา           พิศาภาค                     กรรมการ

นางสาวศิรินันท์          นันทวงศ์                     กรรมการ

นางสาวฐานิช              ภูศรี                           กรรมการ

นางสาวกฤษณา          โภคพันธ์                    กรรมการ

นายจักรพงษ์               ผิวนวล                      กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอภิชยา           สุวรรณประชา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ