Category: รวมภาพทุกกิจกรรม

การอบรมเรื่อง “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมกับงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะ จัดอบรมเรื่อง “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่เนการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง” ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Continue reading

นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม CmPS ระดับนานาชาติ

นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม CmPS ระดับนานาชาติ

Continue reading

ผลงานนักเรียน CmPS การจัดทำโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนดูแลสุขภาพ

นักเรียน CmPS จัดทำโปสเตอร์เกี่ยวกับโรคต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ ภาพผลงานนักเรียน

Continue reading

นักเรียน CmPS มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล

นักเรียน CmPS จัดทำเสื้อจำหน่าย รายได้จากการขายนำมาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มอบให้กับโรงพยาบาล

Continue reading

นักเรียน CmPS เข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน CmPS เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เรื่อง อนาคตที่ยั่งยืนของเรา นั่งคุยกับเอกอัครราชทูตเยอรมัน Our Sustainable Future Talk with the German Ambassador

Continue reading

พิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลการแข่งขัน GIPS ระดับนานาชาติ

พิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลการแข่งขัน GIPS ระดับนานาชาติ

Continue reading

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.4 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมภาษาอังกฤษ ป.4 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม แรลลี่พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม แรลลี่พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 ปีการศึกษา 2562