«

»

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2558

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองไปศึกษาดูงานกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่ Nanyang Primary School  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2558