«

»

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2557

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2557

ภาพการศึกษาดูงาน