Category Archive: การส่งนักเรียนเข้าค่าย / เข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.2 – ม.3

25621205-016

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียน กิจกรรม Future Problem Solving ชั้น ม.2 – ม.3 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

25621203-21

การประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณพิเศษ : ทุนการศึกษา 5,000 บาท/ทีม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ” และทางชมรมดุษฎีบัณฑิต และคณะรัฐศาสนศาสตร์ นิด้า  ได้เชิญอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน GIPS และ CmPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

13315244_1292635700751036_9191241304504760664_n[1]

นักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมแข่งขัน Global Issues Problem Solving (GIPS) และ Community Problem Solving (CmPS) ณ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เข้าร่วมแข่งขัน future problem solving ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (future problem solving) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 14  มิถุนายน 2558  ซึ่งมีอาจารย์ในโครงการฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ภู  ศิริเพชร และ อาจารย์กฤษณา  โภคพันธ์  นำนักเรียนไปแข่งขันดังกล่าว

รายละเอียดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต FPS

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา จัดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving)      ร่วมกับประเทศมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 17 คน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ    3 – 4 คน จำนวน 5 ทีม ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอุบล  เรียงสุวรรณ  โดยมีกำหนดการดังนี้

Older posts «

» Newer posts