«

»

การมอบโลรางวัลการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพ มอบโล่รางวัลจากการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS) ให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1-101 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา