«

»

เข้าร่วมการแข่งขัน GIPS และ CmPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมแข่งขัน Global Issues Problem Solving (GIPS) และ Community Problem Solving (CmPS) ณ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

การแข่งขัน Global Issues Problem Solving (GIPS) และ Community Problem Solving (CmPS) เป็นการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาชุมชนระดับชาติ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๒ ที่นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนสาธิตเกษตรเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วโลกกว่า ๔๐ ประเทศ ในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๐ คน มีรายชื่อดังนี้ ๑.เด็กชายภูเมธ วรรณปก ๒.เด็กชายนภัสรพี เตรียมธนะ ๓.เด็กชายณพวีร์ ไตรทิพเทวินทร์  ๔.เด็กหญิงรินทร์ อินทโรดม ๕.เด็กชายไอศูรย์ รัตนพงศ์ ๖.เด็กชายอนณ จิตร์ประเสริฐ ๗.เด็กชายกิตติธัช แสงกูล ๘.เด็กชายปพน สุสิกขโกศล ๙.เด็กชายปุญญพัฒน์ พงศ์ภพไพบูลย์ ๑๐.นายดำริ เกตุปัญญา โดยมี อาจารย์กฤษณา โภคพันธ์ และ อาจารย์ภาธร พงศ์ไพจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา