«

»

คณาจารย์นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

คณาจารย์ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษที่ ๒๑ : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน” ณ ห้องประชุมสภา-คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการนำเสนอบทความวิจัยจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑.ผล การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัย อ.ณัฐณิชา รื่นบุญ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผศ.วราภรณ์ มีหนัก ผศ.เนรมิตร จันทร์เจียวใช้ อ.จักรพงษ์ ผิวนวล และอ.มนตรี แจ้งมงคล ๒.การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ผู้วิจัย ผศ.สุภาพร สุขเจริญ (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย) อ.จิตติมา พิศาภาค (หัวหน้าโครงการวิจัย) อ.ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา อ.ศิรินันท์ นันทวงศ์ อ.วีระพล ชื่นบาน อ.อรทัย เฉลียว และอ.สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ard livedmax livesat1 livecanlı tv